St. Lazarus Clinic Fullabantang

St. Lazarusorden har genom Svenska Lasariters förening under många år hjälpt med finansiering av sin klinikverksamhet i Fullabantang i östra Gambia.

Kliniken som varit i gång i nästan 25 år betjänar 36 byar omfattande cirka 30,000 innevånare. Totalt har det registrerats mer än 235,000 besök på kliniken som erbjuder såväl allmän poliklinik som mödravårdsavdelning och BB-avdelning. Kliniken är i praktiken den enda sjukvårdsinrättningen i området. De som besöker kliniken utgörs av ungefär 50% gambier och 50% senegaleser som till mycket liten del har möjlighet att betala något för vård eller medicin.

Den vård som erbjuds vid kliniken är basal, men av största vikt för befolkningen. Förutom ren sjukvård och mödravård erbjuds också rådgivning om AIDS- och Malariaprevention och hygien mm. Vidare bedrivs uppsökande verksamhet för dem som insjuknat i AIDS, ett tyvärr snabbt växande problem. Covid har också ökat påfrestningen för kliniken. Pandemin har inneburit stora svårigheter i Gambia med försörjning av såväl läkemedel som matvaror.

Kliniken har legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, sjukvårdare, ambulanschaufförer och vakter anställda. Sammanlagt uppgår personalstyrkan till cirka 20 personer.

Under de senaste åren har verksamheten utökats såtillvida att s.k. stafettläkare anställts att betjäna kliniken cirka två gånger per vecka enligt ett uppgjort schema. Läkarna som kommer från Kuba i ett av kubanska staten upprättat biståndsprojekt, arbetar i en något större stad cirka 50 kilometer från Fullabantang. Trots det relativt korta avståndet till ett större samhälle är det i stort sett omöjligt för byborna runt Fullabantang att ta sig dit. Läkarna erhåller naturligtvis extra ersättning för sitt arbete.

Administrationen lokalt sköts av Caritas, dvs. den katolska kyrkans hjälporganisation. De anställer, avlönar och hanterar personal och klinik men projektet finansieras i stort sett helt av St. Lazarusorden.

Vi renoverade kliniken under 2018 för att säkerställa fortsatt drift. Under 2019 – 2020 har en utbyggnad av ytterligare en vårdavdelning påbörjats. Därigenom möjliggörs för första gången att hålla manliga och kvinnliga patienter åtskilda. Denna utbyggnad liksom renovering av personalbostäder möjliggörs genom en donation via arv från en medlem av Lazarusorden. På grund av Covid-19epidemin har byggnationen försenats, men kommer att återupptas så snart som möjligt.

Då en tyfon drog in över Gambia förstördes taket på kliniken och återställandet av detta har till stor del finansierats genom medel från Svenska Lasariters förening

Under 2022 har en överläkare, docent Elisabeth Olhager, knutits till verksamheten. Hon är chef för neonatalkliniken i Lund och har givetvis mycket att tillföra. Hon besökte kliniken under 2022.

Resor till västra Afrika har traditionellt varit mycket dyra och flygbolagen har dessutom höjt sina priser med 30–40% under det senaste året. Bristande konkurrens kan vara en del av förklaringen.

Besöken är nödvändiga eftersom kliniken visat varierande kvalitet och krävt ingripande från vår sida som förutsättning för vårt stöd.